Historię Koła od 1977 do 2002 roku z okazji 25-lecia Koła, opracowali: Henryk Supruniuk wraz z Kolegami: Zenon Łosicki, Artur Rynn i Adam Paluszkiewicz. Historia od roku 2002 do dzisiaj obecnie w opracowaniu. 

Na temat łowiectwa, historii jego powstania, tradycji i obyczajów napisano bardzo dużo. Opisano jego rozwój, prawa i zadania jakie ma spełniać. Przed­stawiano je w rzeźbie, malarstwie i literaturze, opisując przepięknie scenerię przyrody i związane z nią łowy. Każdy z nas polujących to przeżył, lecz za każdym nowym wyjazdem w łowisko wciąż odkrywa się nie przeżyte dotych­czas wrażenia związane ze spotkania zwierzyny i wciąż nowej zmieniającej się scenerii przyrody. Dlatego też spotkaniom myśliwych towarzyszą wspomnienia przeżytych chwil, obecnie poświęcimy je naszemu wyłącznie Kołu. 

Lista myśliwych przedwojennych na terenie miasta Międzyrzec, którzy polowali do roku:  1. Chciałowski Jan  do 1955 r., 2. Staniszewski Szymon do 1950 r., 3. Wieliczko z Berezy do 1953 r., 4. Łon Józef do 1951 r., 5. Golec Jan do 1953 r.. 

Początek istnienia naszego Koła dało Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Nr 26 „Podlasiak" w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 25 czerwca 1977 roku. Na zebraniu tym podjęto decyzję o podziale obwodów łowieckich i w związku z tym o powstaniu.nowego Koła Łowieckiego. Tereny łowieckie podzielono na łowisko nr 1 (obwód 43 i 45) oraz łowisko nr 2 (obwód 33 i 34). W drodze jawnego głosowania większością głosów podjęto uchwałę, że podział koła nr 26 dokonany zostanie metodą tajnego deklarowania obecnych na Zgro­madzeniu członków o swej przynależności do utworzonych łowisk nr 1 i nr 2. Przyjętą metodą dokonano podziału Koła nr 26 na dwa nowe koła łowieckie nr 1 i nr 2 . 

Zarząd Wojewódzki PZŁ w Białej Podlaskiej wyraził zgodę na utrzymanie nazwy i nr 26 „Podlasiak" dla Koła nr 1, natomiast Koło nr 2 musiało składać wniosek o jego zarejestrowanie. W tym samym dniu odbyło się zebranie orga­nizacyjne Koła nr 2 zorganizowane przez kolegę Adama Paluszkiewicza. Na przewodniczącego zebrania powołano kol. Kalenika Stefana. W drodze tajnego głosowania do Zarządu Koła wybrani zostali niżej wymienie­ni koledzy, którzy po ukonstytuowaniu ustalili, że Zarząd stanowią: 1. Ponimasz Józef - Przewodniczący, 2. Demianiuk Mieczysław - Łowczy, 3. Drelowiec Franciszek - Sekretarz, 4. Jakubowicz Antoni - Skarbnik. W drodze głosowania jawnego do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 2. Paluszkiewicz Adam - Przewodniczący, 3.  Kalenik Stefan - członek, 3. Cap Lucjan - członek.

Przy ustaleniu nazwy Koła padły dwa wnioski kol. Maleśkiewicza Antoniego, aby nowe Koło nosiło nazwę „Słonka" oraz kol. Przychodzkiego Franciszka, który proponował nazwę „Łoś". W drodze jawnego głosowania podjęto uchwa­łę, że nowo powstałe Koło Łowieckie nr 2 będzie nosiło nazwę „Słonka". Jednocześnie w drodze głosowania jawnego zgłoszony projekt statutu Koła ze­brani jednogłośnie zatwierdzili jako obowiązujący w naszym Kole Łowieckim i pod nim złożyli swoje podpisy jako założyciele. Centralnym punktem organizacyjnym jest miasto Międzyrzec, które stanowi miejsce zamieszkania większości myśliwych. Położenie jego sprawia, że do­godne są wyjazdy w łowisko zarówno w obwód 33, jak i 34. Otrzymany obwód 33, dzisiaj 43, stanowi obwód leśno-polny o powierzchni: lasy - 1178 ha, pola i łąki - 4032 ha, razem 5210 ha w obecnej chwili. 

Początkowa przyjęta powierzchnia stanowiła 6194 ha. Obejmowała tereny od lewej strony szosy Międzyrzec Podl. - Kąkolewnica - Rudniki do końca Kanału Wieprz - Krzna, Kanałem aż do Drelowa po rowek wymijający Drelów i następnie łączący się z szosą Drelów - Międzyrzec obejmujący wsie: część Grabowca, Rudnik, Wygnanki, Nowiny, Anielki, Przechodzisko, Zahajki, Berezę, Rzeczycę oraz Park do szosy. Występująca zwierzyna: przechodni łoś, z ostoja stałą: jeleń, dzik, sarna, borsuk, jenot, lis, zając, wydra obecnie nielicznie piżmak, z pióra: słonka, kaczka, kuropatwa, bażant od lat siedemdziesiątych, obecnie sporadycznie. Znajdujący się na tym obwodzie tzw. las berezowski stwarza nie zapomniany wspaniały nastrój łowiecki, stanowi zawsze wielką niespodziankę dla myśli­wego. Od 1963 roku w lesie tym są prowadzone polowania wigilijne i zgodnie z tradycją podtrzymywane są do obecnej chwili. Obwód 34, obecnie 44, jest również obwodem polno-leśnym: las stanowi - 1515 ha, pozostałe - 3795 ha. Ogólna powierzchnia w obecnej chwili: 5310 ha. 

Przyjęta początkowo powierzchnia stanowiła 6343 ha i obejmowała prawą stronę szosy Międzyrzec - Kąkolewnica - Polskowola, w górę rzeki Krzny Południowej do Sokula po Szaniawy, bagno Kania do Dębowierzchów po Strzakły do szosy Strzakły Międzyrzec, obejmując miejscowości: Międzyrzec, Rzeczyca, część Kąkolewnicy i Grabowca, Polskowolę, Misie, Brzozowice Małą i Dużą, Sokule, część Szaniaw, Strzakły, Jelnicę i Przychody. Na terenie tym znajdowały się bagna od Jelnicy przez Misie, Przychody, Brzozowice do Szaniaw, w chwili obecnej część z nich osuszono. Występującą zwierzyną łowną na tym terenie stanowią: przejściowy łoś - las grabowiecki i brzozowicki, stałą: dzik, sarna, lis, zając, borsuk, wydra, piżmak, z pióra: kaczki i słonka. W wyniku dokonanego podziału majątku byłego Koła nr 26 nowo powstałe Koło „Słonka" otrzymało: starą strzelbę, która znajduje się na wyposażeniu strażnika łowieckiego kol. Korniluka Stanisława, 20 szt. paśników dla zwierzy­ny grubej wymagających około 90% gruntownej naprawy, działkę uprawową o powierzchni 0,8 ha położoną na terenie wsi Bereza oraz środki pieniężne rozliczone proporcjonalnie na wszystkich członków Koła tj. kwotę 82047 zł na koncie bankowym oraz 545 zł w gotówce razem 82592 zł. 

Od tego momentu zaczyna się działalność członków Koła Nr 17 „Słonka" odnośnie zagospodarowania otrzymanych obwodów, ustalenia planów hodowla­nych pozyskania zwierzyny oraz jej ochrony. W dniu 29 IV 1978 roku na Walnym Zgromadzeniu Zarząd Koła przedstawił osiągnięcia swej działalności, a mianowicie: wykonano naprawy 26 szt. paśników dla zwierzyny grube, wykonano 40 szt. przenośnych budek z materiałów słomianych oraz 90 szt. z jałowca dla zwierzyny drobnej, założono 16 szt. podsypów dla bażantów, wykonano 20 szt. lizawek, realizowano walkę ze szkodnikami łowieckimi tj. w odniesieniu do wałę­sających się psów i kotów oraz wron siwych i srok poprzez niedzielne poranne wyjazdy myśliwych w teren, zatrudniono dwóch strażników łowieckich, wyposażając ich w rowery i umundurowanie, zakupiono i wypuszczono w teren 75 szt. bażantów, na dokarmianie zwierzyny grubej zgromadzono pasze w ilości 53 kwin­tali w postaci siana, buraków, kolb kukurydzy, ziemniaków i odpadów poprodukcyjnych, na dokarmianie zwierzyny drobnej przeznaczono 1950 kg karmy, w skład której wchodziły mieszanki treściwe, owies, pszenica oraz śruta kukurydziana. 

W okresie tym zostało przyjętych 4 myśliwych, tj. Cybul Jan, Jałtuszyk Stanisław, Kochutnicki Zbigniew oraz Kociubiński Stanisław. Na zalecenie Zarządu Wojewódzkiego ustalono, żeby strażnicy otrzymywali premię za zwie­rzynę pozyskaną na ich obwodach, i tak za dzika 150 zł, sarnę 75 zł, zająca 8 zł, za kuropatwy i kaczki po 3 zł. Jednocześnie było ustalone, że 80% pozyskanej zwierzyny Koło dostarcza do punktu skupu „LAS", resztę zagospo­darowuje we własnym zakresie. Pod względem finansowym z b.o. 82592 zł zyski koła wyniosły 89692.66 zł, natomiast koszty związane z gospodarką łowiecką 107122,20 zł, tak że finanse Koła zamknęły się kwotą 65162,46 zł. 

W dniu 21 kwietnia 1979 roku odbyło się Walne Zebranie członków Koła Nr 17 „Słonka", które stanowiło podkreślenie działalności zgodnie z przyjętym statutem. Z przedstawionych materiałów wynika dalszy rozwój gospodarki łowieckiej, a mianowicie zrozumienia faktu jakie spełniają w łowisku urzą­dzenia łowieckie. Po raz pierwszy bowiem w obwodzie 43 wybudowano 5 ambon myśliwskich. Następują remonty bieżące oraz dobudowa innych urzą­dzeń, jak paśników, budek dla kuropatw, uzupełniania lizawek. Jednocześnie trwa intensywna gospodarka w zakresie uzyskania produktów rolnych z zagospodarowania poletek, których obecnie Koło posiada w ilości: 0.50 ha - łąki na Zahajkach, 0,30 ha - łąki na Brzozowicy, 1,50 ha - orne na Berezie. W okresie tym zaczyna się odczuwać szkody dzicze, mimo że Koło ponosi koszty w wysokości 25%, a pozostałe 75% Nadleśnictwa. Wydatki z tego tytułu stanowią poważne obciążenie funduszu Koła. Zaczynają padać wnioski o odstrzałach całorocznych z zachowaniem okresu ochronnego. 

Z zakresu organizacyjnego Zarząd Koła w okresie swej 2-letniej działalności przyjął na członków Koła kol. Łosickiego Zenona i Juchimiuka Eugeniusza, natomiast odszedł do Koła Nr 26 Podlasiak kol. Netczuk Henryk. Tak więc na okres 1977/1979 Koło liczy 26 członków oraz jednego członka nie macierzystego. W tym okresie wpływają podania o przyjęcie do Koła następu­jących osób: Kawecki Jerzy, Chochlew Tadeusz, Kielak Henryk, Pietraszuk Andrzej, Supruniuk Henryk, Wakulak Mieczysław, Turyk Paweł. Pomimo samodekłarowania przynależności w Kole jest niezdrowa atmosfera, formuje się nowy Zarząd w składzie: Drelowiec Franciszek - przewodniczący, Krasowski Michał - łowczy, Demianiuk Mieczysław - skarbnik, Kalenik Stefan - sekretarz. Do Komisji Rewizyjnej wchodzą Paluszkiewicz Adam, Jakubowicz Antoni, Cap Lucjan. Bilans Koła zamyka się kwotą 73017,16 zł. Okres 1979-1981 w dalszym ciągu jest okresem burzliwym w Kole, zaczynają się ścierać różne poglądy na tematy związane z hodowlą, pozyskaniem zwierzyny, zagospodarowaniem łowisk. Z tego to też okresu brak w archiwum Koła protokołów oraz sprawozdań. Z materiałów znajdujących się z tego okresu wynika, że w dniu 26.04.1980 r. odbyło się walne zebranie członków Koła. 

Miłym akcentem było odznaczenie brązowym medalem za zasługi położone w PZŁ niżej wymienionych Kolegów: Ponimasz Józef, Jakubowicz Antoni, Kowalczyk Stanisław, Kaleniuk Stefan. Na zebraniu tym podjęto uchwałę o zwolnieniu z płacenia składek na rzecz Koła osób pełniących funkcję łowczego i skarbnika. W okresie tym do Koła zostali przyjęci niżej wymienieni koledzy: Kawecki Jerzy, Supruniuk Henryk, Wakulak Mieczysław. Walne zgromadzenie powołało nową Komisję Rewizyjną: Bartos Jan, Przy-chodzki Franciszek, Cap Lucjan. 

Na walnym Zgromadzeniu w dniu 3 maja 1981 roku dokonano wyboru nowego Zarządu Koła, w skład którego weszli: Demianiuk Mieczysław, Krasowski Michał, Łosicki Zenon, Paluszkiewicz Adam. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Bartos Jan, Kalenik Stefan, Drelowiec Fran­ciszek. 

Podjęta została ostateczna decyzja zwolnienia z PZŁ Korniluka z chwilą otrzy­mania materiałów z komisariatu MO Międzyrzec Podl. (zarzuty kłusownictwa, nie wywiązywanie się z nałożonych obowiązków). W tym to okresie złożyli podania o przyjęcie do Koła: Jerzy Biaduń, Jan Opałko, Eugeniusz Łosicki. Z uwagi na to, że członkowie wybrani do Zarządu nie potrafili ukonstytuować się, uzgodniono, że za dwa tygodnie odbędzie się następne zebranie nadzwy­czajne. 

W dniu 17 maja 1981 roku odbywa się nadzwyczajne zebranie członków, gdzie ostatecznie dokonuje się wyboru członków Zarządu Koła: Demianiuk Mieczysław - Prezes Krasowski Michał - Łowczy Łosicki Zenon - Skarbnik Cybul Jan - Sekretarz. 

Walne Zgromadzenie odbyte 13 września 1981 roku poświęcone było sprawom organizacyjnym oraz gospodarczym Koła. Nastąpiło rozpatrzenie o przyjęcie do Koła kol. Karpińskiego Adolfa oraz Mazurka Eugeniusza. Ze złożonych podań zostały załatwione negatywnie podania: Jerzego Biedunia, Jana Opałko i Karpińskiego Adolfa. Omówiono sprawy zatrudnienia strażników łowieckich, gdzie pracuje na obwo­dzie 43 - Marczuk Władysław, a na obwodzie 44 - Kowalczyk Stanisław, i którzy są płatni z funduszy Koła. Zgłoszono 10 rogaczy do odstrzału dewizowego, w łowisko wypuszczono 100 szt. bażantów. Zwrócono uwagę na rozbudowę urządzeń łowieckich w postaci ambon oraz przygotowanie karmy na okres zimowy. Bilans Koła zamknął się kwotą 121542,36 zł. 

W miesiącu grudniu 1981 r. ogłoszony zostaje stan wojenny. Ograniczone zo­stają polowania, przeciągają się sprawy związane z odzyskaniem broni zdanej do depozytu. Pomimo to praca w Kole trwa, organizowane są wyjazdy w teren w celu dokarmiania zwierzyny oraz walkę z wnykarstwem. Są organizowane polowania wspólnie z kolegami z Koła nr 26 z uwagi na posiadanie broni przez niektórych myśliwych. 

Dnia 24.04.1982 odbywa się Walne Zebranie członków Koła poświęcone w głównej mierze zagospodarowaniu łowisk i sprawom organizacyjnym. Na zebraniu tym przyjęto na staż: Kol. Łuciuk Lucjan, Kol. Stepulak Wiesław 

Dnia 16.10.1982 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym przyjęto do Koła kol. Pietraszuka Andrzeja - jako nie macierzystego członka oraz Michała Opolskiego. 

23 kwietnia 1983 roku odbyło się Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Koła. W okresie tym koło liczy 29 członków, w tym dwóch człon­ków nie macierzystych tj. kol. Kielaka Henryka i Pietruczuka Andrzeja. Koło nie zatrudnia już etatowych strażników łowieckich. Funkcje te pełnią społecz­nie: Na obwodzie 43 - Kawecki Jerzy Supruniuk Henryk Na obwodzie 44 - Lucjan Cap Kowalczyk Stanisław Jako kandydaci do Koła zostali zgłoszeni kol. Jastrzębski Roman i Drelowiec Roman. Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego Zarządu. 

Podczas Walnego Zgromadzenia członków Koła odbytego dnia 13.05.1984 r. do Koła został przyjęty kol. Hołuj Dariusz oraz nowo wstępujący koledzy na staż łowiecki: Marczuk Tadeusz, Siejko Mieczysław, Frańczuk Zenon, Sewe­ryn Ryszard, Troć Henryk, Maleśkiewicz Adam, Mazurek Eugeniusz. Jednocześnie podjęto decyzję o zatrudnieniu dwóch etatowych strażników, wy­konaniu sztucznych zbiorników wodnych , zasilenie łowisk bażantami. 

12 maja 1985 roku odbywa się zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym to wybrano nowy Zarząd Koła w osobach: Przychodzki Franciszek - Prezes Krasowski Michał - Łowczy Łosicki Zenon - skarbnik Cybul Jan - sekretarz W skład komisji Rewizyjnej weszli: Paluszkiewicz Adam - przewodniczący Kalenik Stefan - członek Drelowiec Franciszek - członek Rezygnację z Koła złożył kol. Nieroda Władysław motywując rezygnację złym stanem zdrowia. Na staż przyjęto kol. Annę Romanowską. Wystąpiono z wnio­skiem o odznaczenia niżej wymienionych Kolegów; Medal brązowy - kol. Przychodzki Franciszek, Drelowiec Franciszek, Jastrzębski Edward. Medal srebrny - kol. Paluszkiewicz Adam, Krasowski Michał, Kowalczyk Stanisław. 

W związku z naciskami NRŁ odnośnie limitowania powierzchni łowisk do 300 ha na 1 członka podjęto uchwałę o przyjęciu nowych kandydatów do Koła. Podczas Zebrania sprawozdawczego odbytego w dniu 19.04.1986 r. Koło nasze liczy 35 członków oraz 6 stażystów w osobach: Butrym Stanisław, Ja­strzębski Grzegorz, Romanowska Anna, Szulik Adam, Grzyb Jan, Michalczyk Jerzy. Wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: Henryk Supruniuk - Przewod­niczący, Wakulak Mieczysław - członek, Mazurek Eugeniusz - członek. 

26 kwietnia 1987 roku odbywa się zebranie sprawozdawczo wyborcze. W okresie działalności ustępującego Zarządu było zorganizowane pierwsze polowanie dla dewizowców oraz została zakupiona przyczepa autobusowa. Koło dokonuje wymiany myśliwych: z Koła nr 26 przychodzi do nas kol. Kostrzewa Józef, a z naszego przechodzi do Koła 26 kol. Paluszkiewicz Waldemar. Rok gospodarczy Koła zamyka się kwotą w wysokości 420190 zł. Stwierdzono nadwyżkę wpływów nad wydatkami w kwocie 41864 zł. Z uwagi na brak dokumentacji z okresu od 26.04.1987 r. do 04.1989 r. trudno jest przedstawić działalność gospodarczą Koła. 

W okresie tym nadzór nad gospodarką łowiecką pełnił Zarząd w składzie: Demianiuk Mieczysław, Rewucki Jerzy, Troć Henryk, Krasowski Michał. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła, które odbyło się w okresie wiosen­nym w 1989 roku został wybrany nowy Zarząd w składzie: Krasowski Michał - Prezes Stańczuk Władysław - Łowczy Łosicki Zenon - Skarbnik Kopron Edward - Sekretarz. Koło liczy 35 myśliwych i 3 stażystów, zostaje przyjęty do Koła po zdaniu egzaminów kol. Woliński Antoni oraz Karwowski Leszek. Z przedłożonego sprawozdania Zarządu na Walnym Zebraniu odbytym w dniu 21.04.1990 r. wynika, że Koło zatrudnia dwóch strażników łowieckich na 'A etatu oraz na jednego członka przypada 306 ha. Na staż przyjęto Paskudzkiego Jana. Wybra­no Komisję Rewizyjną w składzie: Zenon Łosicki - Przewodniczący Józef Kostrzewa - Członek Mieczysław Wakulak- członek. 

Nastąpiła zmiana w składzie Zarządu: na miejsce kol. Łosickiego Zenona powołany został kol. Grzyb Jan. W okresie działalności tego Zarządu w roku 1991 z listy członków Koła zostają skreśleni kol. Hołuj Dariusz oraz Błażewicz Tadeusz, do koła zostaję przyjęty Stanisław Kulikowski. W okresie tym Koła płacą 75 % kosztów w zakresie odszkodowań łowieckich. 

26 kwietnia 1992 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożyli kol. Stańczuk Władysław oraz Edward Kopron. W związku z tym przeprowadzono wybory uzupełniające. Skład nowego Zarządu po wyborach to: Krasowski Michał - Prezes, Łosicki Zenon -Łowczy, Grzyb Jan - Skarbnik, Grzyb Artur - Sekretarz. Skład Komisji Rewi­zyjnej: Karwowski Leszek - Przewodniczący, Józef Kostrzewa - Członek, Wakulak Mieczysław - Członek. W okresie tym z przynależności do Koła rezygnują: Drelowiec Franciszek oraz zostaje skreślony Maliśkiewicz Adam. Na staż zostaje przyjęty Jaworski Zbig­niew, Stańczuk Rafał, Narojek Zenon, Wasąg Piotr, Milaniuk Marek. 

Podczas Walnego Zebrania 25.04.1993 r. zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie: Kulikowski Stanisław - Prezes, Łosicki Zenon - Łowczy, Grzyb Jan - Skarbnik, Grzyb Artur - Sekretarz. Komisja Rewizyjna: Karwowski Le­szek - Przewodniczący, Witkowski Mirosław - Członek, Łosicki Eugeniusz -Członek, Kostrzewa Józef - Członek. Koło liczy 35 myśliwych i 6 stażystów. Za dotychczasową działalność nagrodami oraz dyplomami zostali wyróżnieni: Krasowski Michał, Jastrzębski Edward, Paluszkiewicz Adam, Ponimasz Józef, Witkowski Mirosław, Supru-niuk Henryk, Kopron Edward. 

24.04.1994 r. podczas zebrania sprawozdawczego do Zarządu zostaje wybrany kol. Kawecki Jerzy jako Łowczy, natomiast kol. Zenon Łosicki zostaje Pre­zesem. Zmiany te wynikły w związku ze śmiercią kol. Kulikowskiego. Na staż przyjęci zostają: Milaniuk Anna, Artur Rynn. Do odznaczeń łowieckich przedstawiono: Krasowskiego Michała, Paluszkiewi­cza Adama, Ponimasza Józefa i Łosickiego Zenona. 30.04.1995 r. na zebraniu Koła wybrano kol. Franciszka Przychodzkiego na delegata Koła przy woje­wódzkiej Radzie Łowieckiej. Przyjęto do Koła kol. Golbiaka Jerzego. Z uwagi na skomplikowany system rozliczeń opodatkowań podjęto decyzje o zatrud­nieniu księgowego do pomocy skarbnikowi. 

Na Walnym Zebraniu odbytym 12.05.1996 r. nie dokonywano żadnych zmian w Zarządzie za wyjątkiem zmiany przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej, którym zostaje Jaworski Zbigniew w związku z przeniesieniem się kol. Karwowskiego Lecha na członka macierzystego do innego Koła. Przyjęto na członka Koła kol. Sadowskiego Grzegorza. Wystąpiono z wnioskiem o odznaczenia dla kol. Demianuka Mieczysława i Kostrzewy Józefa. 22 07.1997 roku dokonano skreśleń z listy członków kol. Siejkę i Paskudzkiego. 

24.05.1998r. podczas Walnego Zebrania przyjęto do Koła kol. Eugeniusza Komińczyka. Poruszane problemy to: sprawy gospodarcze związane z ochroną łowisk, rozbudowa urządzeń łowieckich oraz po-prawa bytowania zwierzyny. 1 maja 1999 r. w związku z rezygnacja kol. Grzyba Jana do pełnienia jego czynności wybrano kol. Skupińskiego Stanisława. Saldo Koła na dzień 31.03.1998r. wynosi 32831.42 zł. 19 marca 2000 r. podczas zebrania spra­wozdawczo wyborczego wybrano Zarząd w składzie: Łosicki Zenon - Prezes, Kawecki Jerzy - Łowczy, Jaworski Zbigniew - Skarbnik, Przychodzki Franciszek - Sekretarz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Demianiuk Mieczysław - Przewodniczący, Grzyb Jan - Członek, Milaniuk Marek - Członek. 

Przyjęto nowy Statut Koła, który został wpisany po numerem 14 w Rejestrze Kół Łowieckich w woj. lubelskim. 29.04.2001 r. odbyło się zebranie sprawo­zdawcze Koła. Stan Koła to 33 członków, w tym 2 nie macierzystych oraz 1 stażysta. Nowo przyjęci członkowie to: kol. Borkowski Adam oraz Jesiono-wski Gustaw. Z przynależności do Koła zrezygnowała kol. Anna Milaniuk. Zrezygnowano ze strażników łowieckich, odwołano kol. Supruniuka Henryka i Marczuka Tadeusza. Podjęto uchwałę o uznanie kol. Kostrzewy Józefa jako honorowego członka Koła. Wystąpiono o odznaczenia łowieckie dla kol. Łosicki Zenon, Grzyb Jan, Paluszkiewicz Adam, Kawecki Jerzy, Przychodzki Franciszek, Demianiuk Mieczysław, Supruniuk Henryk. 

27 kwietnia 2002 r. ze względów formalnych nie dochodzi do zebrania sprawozdawczego Koła. Nowy ustalony termin Walnego Zebrania na dzień 12.05.2002 r. pozwala przeprowadzić zebranie z określeniem przedsięwzięć w zakresie gospodarki łowieckiej na okres 31.03.2003 r. Rezygnację z przy­należności do Koła złożył kol. Borkowski Adam, jednocześnie Walne Zgro­madzenie podjęło decyzję o wykluczeniu z Koła kol. Drelowca Romana oraz Stańczuka Władysława z uwagi na nieprzestrzeganie Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie odbyte 12.05.2002 roku jest 25 rocznicą istnienia Koła Nr 17 „Słonka". Do obecnej chwili z osób, które stworzyły to Koło, żyją i polują z nami koledzy: Demianiuk Mieczysław, Paluszkiewicz Adam, Przychodzki Franciszek. 

Historia od roku 2002 do dzisiaj obecnie w opracowaniu.